Masterclass: Zelf-als-context

Het kerncomponent ‘Zelf-als-context’ wordt door vele ACT therapeuten/trainers als een moeilijk concept ervaren. In deze masterclass wordt het kerncomponent ‘zelf-als-context’ nauwkeurig onder de loep genomen. In het eerste deel worden kort de drie ‘Zelven’ (‘Zelf -als context’, ‘Zelf-als-proces’ en ‘Zelf-als-inhoud’) belicht vanuit het gekende ACT model. In een tweede deel wordt deze ‘Zelven’ verhelderd aan de hand van inzichten uit de ‘Relational Frame Theory’ (RFT). In het laatste deel wordt er een oefening aangeboden die steunt op principes gedestilleerd uit fundamenteel en toegepast RFT onderzoek. Deze masterclass beoogt je meer zicht te bieden op wat nu exact bedoeld wordt met de 3 verschillende ‘Zelven’ die in het werken met ACT een centrale rol innemen.

Roy Thewissen
 
 
 
 
 

 

Levin, M.E, Twohig, M.P. &  Krafft, J. (2020). Innovations in Acceptance & Commitment Therapy, Clinical Advancements and Applications in ACT. Oakland (US), New harbinger publications.

 

Deze recente uitgave is een verzameld werk van verschillende auteurs, dewelke hun meest up-to-date innovaties uit hun specifiek vakgebied voorstellen aan het ACT en RFT liefhebbende publiek. Het boek beoogd een breed scala aan vernieuwde theoretische concepten en praktische toepassingen uit diverse domeinen van het breed CBS-veld aan te bieden. Verwacht geen uitgebreide en diepgaande verhandelingen, doch een kort en bondige beschrijving van waar de auteurs zich actueel mee bezig houden.

 

In het voorwoord neemt Kelly Wilson ons mee in een bondige historische kadering van het onderzoek naar procesgerichte therapie, zoals recentelijk ACT zich ontwikkeld heeft in verschillende richtingen. Vervolgens worden in een viertal delen verschillende auteurs aan het woord gelaten om hun innovaties te beschrijven. In het eerste deel worden ontwikkelingen op gebied van de toegepaste gedragsanalyse, de klinische RFT en de evolutionaire psychologie behandeld. Een update van bekende modellen en integraties zoals de matrix, het DNA-V model, ACT en exposure therapie en de invloed van de affectieve wetenschap in mensen met zelfkritiek en schaamte, komen aan bod in het tweede deel. Het derde deel gaat in op ontwikkelingen in ACT en CBS interventies bij specifieke doelgroepen zoals obesitas en fysieke activiteit; racisme; kanker; en gewichtscontrole bij anorexia nervosa. Het laatste deel laat innovaties zien bij implementatie programma’s van ACT in de ambulante zorg; mensen met chronische gezondheidsproblemen en emotionele klachten; online toepassing van ACT; en aanpassingen van ACT bij diverse (niet-Westerse) culturen.

 

Vele en snelle veranderingen op gebied van de contextuele gedragswetenschappen, (fundamenteel onderzoek, klinische en andere toepassingsgebieden) zijn nauwelijks bij te houden. Dit boek biedt overzicht van de belangrijkste hoogtepunten en oriënteert de lezer naar mogelijke verdieping en verdere inspiratie, ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling alsook de veelomvattende cultivering van een mens-waardige samenleving.

 

Roy Thewissen